UKK

  1. Mikä on EU-taksonomia? EU-taksonomia on luokittelujärjestelmä, joka määrittelee, mitkä taloudelliset toiminnat voidaan pitää ympäristöystävällisinä ja kestävinä Euroopan unionin alueella.
  2. Mitkä ovat EU-taksonomian tavoitteet? Taksonomian tavoitteena on ohjata investointeja ja rahoitusta ympäristöystävällisiin hankkeisiin ja toimintoihin, edistää kestävää taloutta ja ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä luoda selkeä kehys ympäristöystävällisille investoinneille.
  3. Miten EU-taksonomia toimii? Taksonomia perustuu kuuteen ympäristölliseen tavoitteeseen, joihin taloudellisten toimintojen tulee pyrkiä. Taloudelliset toimijat raportoivat sijoitustensa ympäristöystävällisyydestä taksonomian määrittelemien kriteerien perusteella.
  4. Keitä EU-taksonomia koskee? Taksonomia koskee rahoitusalan toimijoita, kuten pankkeja, vakuutusyhtiöitä, sijoitusrahastoja ja varainhoitajia. Niiden on raportoitava sijoitustensa ympäristöystävällisyydestä taksonomian perusteella.
  5. Mitä ympäristöllisiä tavoitteita EU-taksonomia kattaa? Taksonomia kattaa kuusi ympäristöllistä tavoitetta: ilmastonmuutoksen hillitseminen, sopeutuminen ilmastonmuutokseen, veden kestävä käyttö ja suojelu, siirtymä luonnon monimuotoisuuden kannalta kestävään käyttöön, siirtyminen kestävään kiertotalouteen sekä vähentynyt saasteiden aiheuttama kuormitus.
  6. Miksi EU-taksonomia on tärkeä? Taksonomia auttaa edistämään kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa ohjaamalla investointeja ympäristöystävällisiin hankkeisiin. Se luo läpinäkyvyyttä ja yhteisiä standardeja sijoittajille.
  7. Miten EU-taksonomia liittyy vastuullisiin sijoituksiin? Taksonomia tarjoaa puitteet vastuullisille sijoituksille määrittelemällä, mitkä taloudelliset toiminnat voidaan pitää ympäristöystävällisinä.
  8. Mitä seurauksia EU-taksonomialla on? Taksonomia luo selkeät standardit ja läpinäkyvyyden ympäristöystävällisille investoinneille. Se kannustaa taloudellisia toimijoita siirtymään kohti kestävämpää liiketoimintaa ja auttaa sijoittajia tekemään tietoisia päätöksiä ympäristön kannalta kestävien hankkeiden tukemiseksi.
  9. Miten EU-taksonomia vaikuttaa yrityksiin? Yritysten on tärkeää arvioida, miten niiden toiminta vastaa taksonomian asettamia ympäristöllisiä tavoitteita. Tämä voi vaikuttaa yritysten investointeihin, liiketoiminnan suunnitteluun ja raportointivaatimuksiin.
  10. Onko EU-taksonomia pysyvä järjestelmä? Taksonomia on luotu pitkäaikaiseksi järjestelmäksi kestävän rahoituksen tukemiseksi Euroopan unionin alueella. Sitä tullaan kehittämään ja päivittämään, siten että se huomioi muuttuvat tarpeet ja uudet ympäristöhaasteet.