Vihreä siirtymä, EU-taksonomia ja rakentaminen

Vihreä siirtymä luo kysyntää uudenlaiselle rakentamiselle. Kun vihreää siirtymää tukevat rakennushankkeet pystytään osoittamaan EU-taksonomian mukaisesti ympäristön kannalta kestäviksi, myös rahoituksen on määrä ohjautua näiden rakennushankkeiden tueksi.

Tämä sivusto tukee EU-taksonomian soveltamista rakennusalalla ja rakennetussa ympäristössä.

Ajankohtaista

Vaikuta KIRA-alan yhteisiin taksonomian soveltamislinjauksiin

Järjestämme useita tilaisuuksia ja työpajoja, joissa pääset vaikuttamaan EU-taksonomian jalkauttamiseen rakennusalalla. Katso lisätietoa kohdasta Osallistu kehittämistyöhön. 

Tuorein tieto taksonomian jalkauttamisesta

6.11.2023 ja 26.5. 2023 webinaarien tallenteet ja aineistot on julkaistu sivulla https://rateko.fi/hankkeet/taksonomian-jalkauttaminen-ja-kansallinen-tietovaranto/

  • Perustietoa EU-taksonomiasta

   EU-taksonomia

   Kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä

   EU-taksonomia eli kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä on osa EU:n rahoitusjärjestelmän uudistusta, jossa kytketään yhteen yritysten rahoitus sekä ilmasto- ja ympäristötavoitteiden toimeenpano. Tavoite on suunnata pääomia kestävään liiketoimintaan ja vihreään talouteen.

   EU-taksonomia luokittelee, mitkä toiminnot ovat ympäristön kannalta kestäviä, ja toimii perusteena sille, millaisia sijoituksia voi kutsua kestäviksi. Luokittelu perustuu taksonomia-asetukseen ja sitä täydentäviin delegoituihin säädöksiin.

   Taksonomianmukainen eli ympäristön kannalta kestävä toiminta

   EU-taksonomiassa taloudellisten toimintojen kestävyyttä arvioidaan kuuden ympäristötavoitteen näkökulmasta: luonnon monimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen torjunnan, ilmastonmuutokseen sopeutumisen, vesivarojen ja merten suojelun, kiertotalouden edistämisen, pilaantumisen estämisen ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmista.

   EU:n taksonomia-asetuksen mukaan

   • taloudellinen toiminta on taksonomianmukaista eli ympäristön kannalta kestävää, kun toiminta edistää merkittävästi vähintään yhtä ympäristötavoitetta, eikä aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristötavoitteelle
   • taksonomianmukaisuudesta voivat raportoida vain yritykset, joissa on toteutettu sosiaalisen vähimmäistason suojatoimet
   • EU-komission vahvistamat tekniset arviointikriteerit määrittelevät, millä edellytyksillä tietty taloudellinen toiminta edistää merkittävästi yhtä ympäristötavoitetta eikä aiheuta merkittävää  haittaa muille ympäristötavoitteille.

    

   Taksonomiakelpoiset toiminnot

   Taksonomialainsäädännön soveltamisen piirissä olevia toimintoja kutsutaan taksonomiakelpoisiksi toiminnoiksi. Taksonomiakelpoiset toiminnot on määritelty EU komission antamissa tarkentavissa säädöksissä:

   • Ilmastotavoitteita koskeva säädös määrittelee mm. valmistukseen, energiaan, ympäristön puhtaanapitoon, infraan ja talonrakentamiseen liittyviä toimintoja taksonomian piiriin kuuluviksi.
   • Ympäristötavoitteita koskeva säädös tulee määrittelemään muutamia uusia rakentamiseen liittyviä toimintoja taksonomiakelpoisiksi.
   • Kiinteistö- ja rakennusalaa koskevia taksonomiakelpoisia toimintoja (pdf)

   Taksonomia ja yritysten kestävyysraportointi

   Taksonomia linkittyy osaksi yritysten kestävyysraportointia

   EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) soveltamisalaan kuuluvien yritysten on julkistettava kestävyysraportointinsa vakiomuotoisesti ja varmennettuna. CSRD tulee koskemaan vaiheittain kaikkia suuria yrityksiä ja pörssilistattuja pk-yrityksiä. CSRD korvaa taloudellisten tietojen raportointidirektiivin (NFRD).

   CSRD:n nojalla julkistettavien tietojen muoto ja sisältö täsmennetään kestävyysraportointi-standardeissa (ESRS) ja niitä koskevissa komission delegoiduissa säädöksissä. Neuvoa antava EFRAG-ryhmä on tuottanut EU:lle ESRS-standardiluonnokset. ESRS-standardeissa täsmennetään myös ne tiedot, jotka yritysten on julkistettava taksonomian kuudesta ympäristötavoitteesta.

   GRI-standardien mukaisen yritysvastuuraportoinnin kehittäjä GRI ja EFRAG ovat pyrkineet yhteen­sovittamaan GRI- ja ESRS-standardeja. Taustalla vaikuttaa CSRD-direktiiviin kirjattu velvoite siitä, että ESRS-kehityksessä on huomioitava GRI-työ.

   Yritysvastuuseen ja kestävyysraportointiin liittyy paljon muutakin EU-lainsäädäntöä. Esimerkiksi tiedonantovelvoiteasetus SFDR määrittelee, miten rahoitusmarkkinatoimijat raportoivat kestävyystiedot sijoittajille. Due Diligence -direktiiviehdotuksen tavoitteena on edistää yritysten kestävää ja vastuullista toimintaa.

   Taksonomia linkittyy osaksi yritysten kestävyysraportointia. Kuva osoittaa yhteydet EU-taksonomian, CSRD-direktiivin, ESRS-kestävyysraportointistandardien, GRI-standardien ja SFRD-asetuksen välillä.

    

   Raportointivelvoitteet

   Taksonomiaraportoinnin laajenemisaikataulu

   Rahoitusalan toimijoiden ja pörssiin listattujen suurten rakennusyritysten on pitänyt raportoida toimintojensa taksonomianmukaisuus ilmastotavoitteiden ­ osalta vuodesta 2023 alkaen. Tulevina vuosina taksonomiaa koskeva EU-lainsäädännön soveltamisala laajenee ja tarkentuu.

   Alkuvaiheessa raportointivelvoite perustuu EU:n taksonomialainsäädäntöön. Kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) myötä taksonomianmukaisuuden raportointivelvollisuus tulee kattamaan suoraan myös pienemmät yritykset. Alla olevissa taulukoissa on esitetty EU-taksonomiaraportoinnin nykytilanne ja yritysten kestävyysraportointidirektiivi CSRD:n vaikutus taksonomiaraportoinnin laajenemiseen ja – varmentamistarpeeseen.

   Rakennusyrityksiä koskevat nykyiset raportointivaatimukset

   Vaikka pakollisen taksonomiaraportoinnin piirissä ovat toistaiseksi vain rahoitusalan toimijat ja yli 500 työntekijän PIE-yhteisöt, kuten suuret pörssiyritykset, koskee taksonomiaraportointi välillisesti jo nyt lähes koko rakennusalaa.

   • Edullisen rahoituksen saamiseksi rakennusyritysten tulee pystyä toimittamaan rahoittajilleen tietoa, joka osoittaa, että rahoitettava toiminta on taksonomianmukaista.
   • Alihankintaketjujen osana toimivien yritysten tulee kerätä oman toimintansa taksonomianmukaisuutta koskevat tiedot osaksi niiden asiakasyritysten taksonomiaraportointia. Tätä kautta taksonomiaraportointi ulottuu laajasti myös pk-yrityksiin.

   Rakennusyrityksiä koskevat raportointivaatimukset 2025 alkaen

   Uuden CSRD-direktiivin raportointivelvollisuuksiin sisältyy myös taksonomiaraportointi. CSRD-direktiivin soveltamisala laajenee vaiheittain 2025 alkaen.

   • Vuodesta 2025 alkaen (vuoden 2024 tietojen osalta) raportointivelvollisia ovat yli 500 työntekijän pörssiyritykset, joita on rakennusalalla yhteensä noin 35.
   • Vuodesta 2026 alkaen (vuoden 2025 tietojen osalta) raportointivelvollisuus koskee kaikkia suuria yrityksiä, eli yrityksiä, joilla ylittyy vähintään kaksi kolmesta raja-arvosta:
    • työntekijöitä on yli 250 tai liikevaihto on yli 40 milj. € tai taseen loppusumma on yli 20 milj. €
    • Noin 70 rakennusalan yritystä kuuluu tässä vaiheessa raportointivelvollisuuden piiriin.
   • Vuodesta 2027 alkaen (vuoden 2026 tietojen osalta) raportointivelvollisuus laajenee pörssilistattuihin pk-yrityksiin eli pörssilistattuihin yrityksiin, joilla ylittyy vähintään kaksi kolmesta raja-arvosta:
    • työntekijöitä on yli 10 tai liikevaihto on yli 0,7 milj. € tai taseen loppusumma on yli 0,35 milj. €
    • Yli 150 rakennusalan yritystä kuuluu tässä vaiheessa raportointivelvollisuuden piiriin. Pk-yritykset voivat toteuttaa raportoinnin kevennettynä 2027-2028.

   Kuten edellä todetaan, raportointivelvoitteet voivat koskea kaikkia yrityksiä myös alihankintaketjujen kautta.  Tilastokeskuksen mukaan rakennusalalla oli vuonna 2021 yhteensä 2 886 yritystä, joiden työntekijämäärä oli 10-250.

   Yhteenveto: Milloin taksonomiaraportointi alkaa ja kuinka laajasti se koskee rakennusalaa?

   Alla oleva kuvaaja havainnollistaa CSRD-direktiivin mukaisen taksonomiaraportoinnin piirissä olevien rakennusalan yritysten määrän kasvua vuodesta 2025 alkaen.

  • Lisätietoa EU-taksonomiasta

   Taksonomiaan liittyvä EU-lainsäädäntö

   • EU-taksonomia eli rahoituksen kestävyysluokittelu: ajantasainen lainsäädäntö
    • Taksonomia-asetus (EU) 2020/852
    • Ilmastovaikutuksia koskeva delegoitu asetus (EU) 2021/2139
     • Delegoitua asetusta koskevat täydennykset (suunniteltu voimaantuleviksi 1.1.2024)
    • Ympäristövaikutuksia koskeva delegoitu asetus (suunniteltu voimaantulevaksi 1.1.2024)
    • Tietojen sisältöä ja esitystapaa koskeva delegoitu asetus (EU) 2021/2178
     • Delegoitua asetusta koskevat täydennykset (suunniteltu voimaantuleviksi 1.1.2024)
    • Kestävyysraportointidirektiivi (EU) 2033/2464
     • Yritysten ja konsernien luokat: Tilinpäätösdirektiivi 2013/34/EU, artikla 3

   Muita linkkejä

  • Osallistu kehittämistyöhön 

   Maksuttomat tilaisuudet ja työpajat

   Vastuullisuus rakennusalan pk-yrityksissä

   Luentotallenteet ja itseopiskelumateriaali ovat käytettävissä oppimisympäristö Moodlessa 2023 – 15.3.2024.

   Vastuullisuus – mörkö, joka syöttää raportointipakkopullaa vai bisnestä, ihmisiä ja maapalloa hyödyttävää käytännön tekemistä? Saint-Gobainin vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser tarjoaa käytännönläheiset ohjeet vastuullisuuden toteuttamiseen.

   Koulutukseen sisältyy kolme kaksituntista luentokertaa/ luentotallenteet  ja itsenäisesti suoritettavia verkko-opintoja.
   Luennot on pidetty/pidetään 1.11., 15.11. ja 29.11.2023. Ilmoittaudu viimeistään 15.12.2023.

   LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN

   Taksonomian jalkauttamisen tavoitteet ja toimenpiteet

   20.11.2023 klo 9-12

   Työpajan lähtökohtana on EU-taksonomian jalkauttaminen suomalaiselle rakennusalalle. Työpajassa linjataan jalkauttamisen tavoitteet ja ideoidaan tiekarttaa. Ilmoittaudu viimeistään to 2.11.

   ILMOITTAUDU TYÖPAJAAN

   Taksonomiaa koskevat osaamistarpeet ja niihin vastaaminen

   10.1.2024 klo 9-12

   Työpajassa vaihdetaan näkemyksiä EU-taksonomiaa ja sen soveltamista koskevista rakennusalan osaamistarpeista ja siitä, miten tarpeisiin tulisi vastata. Ilmoittaudu viimeistään pe 15.12.

   ILMOITTAUDU TYÖPAJAAN

   Tuorein tieto taksonomian jalkautumisesta

   5.2.2024 klo 9-11

   Webinaarissa saat ajankohtaista tietoa EU-taksonomian kehitysnäkymistä ja siitä, kuinka taksonomia on jalkautumassa suomalaiselle rakennusalalle. Ohjelma tarkentuu lähempänä tilaisuutta. Ilmoittaudu viimeistään ma 31.1.

   ILMOITTAUDU WEBINAARIIN

    

   Jätä yhteystiedot ja saat lisätietoa tulevista taksonomian työpajoista ja tapahtumista

   • Vastaa kyselyyn ja kerro muun muassa, mitä asioita taksonomian jalkauttamista tukevassa tiekartassa tulisi olla ja mitkä tahot työhön pitää saada mukaan. Samalla voit ilmoittautua mukaan jakelulistoille, joiden kautta saat lisätietoa hankkeen etenemisestä. Vastaaminen kestään n. 10 minuuttia. Kysely
   • EU-taksonomian soveltamisperiaatteiden kehittäminen on osa hanketta Taksonomian jalkautus rakennusalalle ja kansallinen nettipohjainen tietovaranto.
    Lisätietoa hankkeesta https://rateko.fi/hankkeet/taksonomian-jalkauttaminen-ja-kansallinen-tietovaranto/

  Taksonomian soveltamista tukevat työkalut

  Näiden verkkosivujen ja -työkalujen tiedot vastaavat niiden laadintahetkellä vallitsevaa tilannetta, ja ohjeiden sisältöä voidaan muokata ilman ennakkoilmoitusta. Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO ja muut kehitystyössä mukana olleet tahot eivät ole vastuussa soveltamisohjeiden käytöstä.

  EU-lainsäädännön sitova tulkinta kuuluu yksinomaan Euroopan unionin tuomioistuimen toimivaltaan. Tarkista EU-taksonomiaa koskevien tietojen oikeellisuus EU:n sivuilta.

  Kriteerit-työkalu

  Kriteerit-työkaluun on koottu rakentamista ja rakennettua ympäristöä koskevien Ei merkittävää haittaa (DNSH) -kriteerien soveltamisehdotuksia. Myöhemmässä vaiheessa soveltamisehdotukset laaditaan myös teknisille arviointikriteereille, jotka määrittävät, edistääkö toiminto merkittävästi eri ympäristötavoitteita. Soveltamisehdotusten rinnalla työkalussa on esitetty EU-komission antaman delegoidun säädöksen kriteerikohtaiset tekstit. Alkuvaiheessa työkalu on toteutettu ainoastaan suomeksi.

  Soveltamisohjeet on julkaistu syksyllä 2023 ehdotuksina. Niitä muokataan vaiheittain asiantuntijoilta kerättävien kommenttien ja taksonomiaraportoinnista kertyvien kokemusten perusteella. Tavoitteena on saavuttaa soveltamislinjaukset, joista suomalainen rakennusala on mahdollisimman yksimielinen. Ylempänä tällä sivulla, kohdassa ”Osallistu kehittämistyöhön”,  julkaistaan lisätietoa soveltamisehdotusten kommentoinnista.

  Q/A-työkaluun tullaan kokoamaan taksonomian soveltamista tukevia linjauksia Euroopan komission tulkintaohjeista ja muista lähteistä. Työkalun ensimmäinen versio julkaistaan viimeistään 2024.