Koulutusehdot – rakennusterveyskoulutukset

Henkilösertifiointiin tai pätevöitymiseen valmentava koulutus

Nämä ehdot koskevat RATEKOn rakennusterveyteen, kosteusvaurioiden korjaukseen ja kosteudenhallintaan liittyvien koulutusten järjestämistä ja RATEKOn sekä Koulutukseen osallistuvan henkilön ja Koulutuksen maksajan vastuita, velvollisuuksia ja oikeuksia.

1. Määritelmiä

 • Koulutuksen järjestäjä on Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO
 • Koulutukseen osallistuva henkilö on sama kuin Koulutukseen ilmoittautunut henkilö
 • Koulutuksen maksaja on taho, jonka Koulutukseen ilmoittautunut henkilö on ilmoittanut
  Koulutuksen maksajaksi

2. Koulutus

Koulutusehdot koskevat Koulutusta, jonka Koulutukseen ilmoittautunut henkilö
on valinnut ilmoittautumislomakkeelta. Koulutukseen voi sisältyä seuraavista
vaihtoehdoista yksi tai useampi koulutus tai erillinen opintokokonaisuus:

Koulutukset

 • Kosteudenhallintakoordinaattori (KH-koordinaattori) 5 opintopistettä
 • Rakennusterveysasiantuntija (RTA) 45 opintopistettä
 • Sisäilma-asiantuntija (SISA)  25 opintopistettä
 • Kosteusvaurion kuntotutkija (KVKT)  27 opintopistettä
 • Kosteusvaurion korjaussuunnittelija (KVKS) 17 opintopistettä
 • Kosteusvaurion korjaustyönjohtaja (KVKTJ) 16 opintopistettä

Erilliset opintokokonaisuudet

 • RTA -koulutuksen osio A: Sisäympäristö 13 opintopistettä
 • RTA -koulutuksen osio B: Korjausrakentaminen 14 opintopistettä
 • RTA -koulutuksen osio C: Ilmanvaihto ja ilmastointi 3 opintopistettä
 • RTA -koulutuksen opinnäytetyö 15 opintopistettä
 • Sisäympäristön epäpuhtaudet ja olosuhteet  8 opintopistettä
 • Sisäympäristön tutkimusmenetelmät 3  opintopistettä
 • Terveysvaikutukset 2  opintopistettä
 • Rakennusfysiikka 3  opintopistettä
 • Fysikaaliset sisäympäristöolosuhteet 2  opintopistettä
 • Kuntotutkimusmenetelmät 5  opintopistettä
 • Rakenne- ja tuotantotekniikka 5  opintopistettä
 • Juridiikka 2  opintopistettä
 • Sisäympäristöolosuhteet kosteusvaurion korjausasiantuntijoille
 • Talotekniikkaa kosteusvaurion korjausasiantuntijoille

3. Koulutuksen suoritus ja aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksiluku (AHOT)

Koulutus muodostuu lähiopetusjaksoista, etätehtävistä sekä tenteistä. Näiden lisäksi RTA-koulutukseen osallistuva henkilö tekee osana koulutuksen suorittamista kirjallisen opinnäytetyön ja KVKT-, SISA- tai KH-koordinaattori-koulutukseen osallistuva henkilö kirjallisen näyttötyön.  Koulutuksen suoritus edellyttää kaikissa koulutuksen tai opintokokonaisuuden osissa hyväksyttyä arvosanaa.

Koulutuksen järjestäjä toimittaa Koulutukseen ilmoittautuneelle henkilölle Koulutuksen kokonaisaikataulun ja tiedot lähiopetuspäivistä noin kuukautta ennen Koulutuksen alkua. Koulutuksen järjestäjä pidättää itselleen oikeuden aikataulumuutoksiin.

Mikäli henkilö on hakenut aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella hyväksilukuja eli AHOT-menettelyä, hän saa Koulutuksen järjestäjältä ilmoituksen Koulutuksen yksilöllisestä kokonaishinnasta ja laajuudesta sähköpostitse AHOT-tulosten valmistuttua

Mikäli Koulutukseen ilmoittautunut henkilö haluaa aiemmin hankitun osaamisensa perusteella hyväksilukuja koko Koulutuksen ajalta, hänen on haettava AHOT-menettelyä viimeistään kaksi kuukautta ennen Koulutuksen alkua. Koulutuksen järjestäjä sitoutuu ahotoimaan kaikki AHOT-menettelyä määräajassa hakeneet, Koulutukseen ilmoittautuneet henkilöt.

Koulutuksen järjestäjä toimittaa Koulutukseen osallistuneelle henkilölle hyväksytysti suoritetusta Koulutuksesta erillisen suoritustodistuksen, jossa näkyvät suorituksen pääkohdat.

4. Koulutuksen hinta

Koulutuksen lähtöhinta määräytyy Koulutuksen järjestäjän voimassaolevan hinnaston mukaan.

Koulutukseen ilmoittautuva henkilö saa Koulutukseen hakeutumisen yhteydessä Koulutuksen järjestäjältä tiedon Koulutuksen hinnaston mukaisesta lähtöhinnasta sähköpostitse. Mikäli henkilö ei hae AHOT-menettelyä, on Koulutuksen hinta sama kuin hinnaston mukainen lähtöhinta.

Mikäli Koulutukseen hakeutuva henkilö hakee ilmoittautumisen yhteydessä ahotointia, saa hän Koulutuksen järjestäjältä sähköpostitse yksilöllisen koulutushinnan, mitä hänen osaltaan käytetään Koulutuksen hintana.

5. Maksuehdot

Koulutuksen maksaa Koulutuksen järjestäjälle se taho, jonka Koulutukseen osallistuva henkilö on ilmoittanut Koulutuksen maksajaksi. Koulutus maksetaan laskua vastaan yhdessä tai useammassa erässä. Kaikissa hinnoissa alv on 0 %, (veroton koulutuspalvelu, AVL 39§). Maksuehto on 14 vrk/netto.

Yksittäisen laskutuserän suuruus on pääsääntöisesti vähintään 2 500 euroa tai loppuosa koulutuksen kokonaishinnasta. Kokonaishinnaltaan yli 2 500 euroa maksavien koulutusten laskutusajankohdat ja maksuerien suuruudet määräytyvät seuraavasti:


Erä

Laskutusajankohta
Maksuerän suuruus
RTA -koulutus Muut koulutukset
1 ilmoittautumisen jälkeen varausmaksu eli AHOT-kulut
(aina vähintään 100 € (alv 0%))
2 ensimmäisen lähiopetus­jakson jälkeen 1/3 Koulutuksen kokonaishinnasta
3 koulutusaikataulun edettyä
1/3 alkamispäivästään
1/3 Koulutuksen kokonaishinnasta
4 koulutusaikataulun edettyä
2/3 alkamispäivästään
loput Koulutuksen kokonaishinnasta
5 2 kuukautta ennen RTA –
koulutuksen päättymistä
opinnäytetyö 2000 €
(alv 0 %, AVL 39§)

6. Peruutusehdot

Mikäli Koulutukseen ilmoittautunut henkilö on hakenut AHOT-menettelyä, hän voi perua ilmoittautumisen Koulutukseen kahden viikon kuluessa siitä, kun Koulutuksen järjestäjä on lähettänyt Koulutukseen ilmoittautuneen henkilön antamaan sähköpostiosoitteeseen tiedon AHOT-tuloksista. Tällöin Koulutuksen järjestäjä veloittaa Koulutuksen maksajalta ainoastaan hinnaston mukaiset AHOT-kulut.

Mikäli Koulutukseen ilmoittautunut henkilö on hakenut AHOT-menettelyä ja peruu osallistumisen Koulutukseen myöhemmin kuin kahden viikon kuluessa siitä, kun Koulutuksen järjestäjä on
lähettänyt Koulutukseen ilmoittautuneen henkilön antamaan sähköpostiosoitteeseen tiedon AHOT-tuloksista, Koulutuksen järjestäjä veloittaa Koulutuksen maksajalta AHOT-kulut ja 50 % seuraavan maksuerän suuruudesta.

Mikäli Koulutukseen ilmoittautunut henkilö ei ole hakenut ahotointia ja peruu Koulutukseen osallistumisen ennen Koulutuksen alkamista, Koulutuksen järjestäjä veloittaa Koulutuksen maksajalta pelkästään Koulutuksen varausmaksun.

Koulutus toteutuu, jos osallistujia on vähintään 25. RATEKO varaa oikeuden siirtää Koulutuksen aloituspäivää enintään 4 kuukautta ryhmäkoon täyttymiseksi. Mikäli koulutus jää kokonaan toteutumatta, RATEKO palauttaa varausmaksun eli AHOT-kulut.

7. Muut poikkeukset Koulutuksen hintaan ja maksuehtoihin

Mikäli henkilö keskeyttää Koulutuksen, tulee Koulutuksen henkilön ilmoittaa siitä kirjallisesti Koulutuksen järjestäjän yhteyshenkilölle. Koulutuksen keskeyttämispäiväksi kirjataan se päivä, jolloin keskeyttämisilmoitus on saapunut Koulutuksen järjestäjän yhteyshenkilölle. Koulutuksen järjestäjä veloittaa Koulutuksen maksajalta keskeyttämispäivää edeltäneiden eräpäivien maksut ja 50 % keskeyttämispäivää seuraavan eräpäivän maksusta. Mikäli henkilön sairastuminen estää pysyvästi henkilön osallistumisen Koulutukseen, Koulutuksen järjestäjä veloittaa Koulutuksen maksajalta ainoastaan keskeyttämispäivää edeltäneiden eräpäivien maksut. Henkilön on esitettävä koulutuksen järjestäjälle hyväksyttävä todistus (esim. lääkärintodistus).

Koulutuksen maksaja voi vaihtua Koulutuksen aikana, jos kaikki osapuolet hyväksyvät järjestelyn. Asiasta on sovittava kirjallisesti.

8. Koulutuksen suoritus ohjelmasta poikkeavassa aikataulussa

Tavoitteena on, että Koulutukseen ilmoittautunut henkilö suorittaa Koulutuksen kokonaisaikataulun puitteissa. Mikäli henkilöllä ei ole Koulutuksen päättyessä kaikissa koulutuksen tai opintokokonaisuuden osissa hyväksyttyä suoritusta, on hänellä mahdollisuus suorittaa puuttuvat osat kolmen kuukauden kuluessa Koulutuksen päättymisestä. Tätä myöhemmistä suorituksista on laadittava erilliseen hinnoitteluun perustuva sopimus Koulutukseen osallistuvan henkilön ja Koulutuksen järjestäjän välillä.

Mikäli henkilö saa Koulutukseen kuuluvan opintokokonaisuuden tentistä hylätyn arvosanan, Koulutuksen järjestäjä antaa koulutettavalle mahdollisuuden osallistua uusintatenttiin.
Uusintatenteistä ja niiden arvioinneista Koulutuksen järjestäjä veloittaa Koulutuksen maksajalta 100 €/ tentti.

Mikäli Koulutus keskeytyy ennen sen hyväksyttyä suorittamista, antaa Koulutuksen järjestäjä Koulutukseen osallistuneelle henkilölle osallistumistodistuksen, josta käyvät ilmi hyväksytyt suoritukset.

9. Osapuolten tehtävät Koulutuksen järjestämisessä

Koulutuksen järjestäjällä Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKOlla on Koulutuksen järjestämisoikeus.

Koulutuksen järjestäjä:

 • tarjoaa jokaiselle Koulutukseen osallistuvalle henkilölle AHOT-menettelyä
 • hyväksilukee Koulutukseen osallistuvan henkilön ahotoidut suoritukset osaksi valmentavaa koulutusta
 • järjestää Koulutukseen sisältyvän opetuksen
 • antaa henkilölle opintojen ajaksi käyttöoikeudet sähköisen verkko-oppimisalustan
  käyttöön
 • toimittaa sähköisesti Koulutukseen osallistuvalle henkilölle luentomateriaalin
 • järjestää opetustilat ja lähiopetuspäivinä lounas- ja kahvitarjoilun
 • pitää Koulutukseen osallistuvan henkilön suoritukset ajan tasalla
 • hoitaa Koulutuksen hallinnoinnin
 • toimittaa Koulutuksesta todistukset Koulutukseen osallistuvalle henkilölle
 • ylläpitää opiskelijarekisteriä henkilötietolain (523/99) mukaisesti. Rekisterin tietosuojaseloste on julkaistu osoitteessa www.rateko.fi.

Koulutukseen osallistuva henkilö

 • toimittaa Koulutuksen järjestäjälle Koulutuksen maksajan laskutusyhteystiedot ennen ensimmäistä lähiopetusjaksoa tai viimeistään ensimmäisen lähiopetusjakson aikana
 • osallistuu Koulutukseen sisältyvään opetukseen
 • vastaa siitä, että hänellä on käyttöoikeus hankkimaansa aineistoon, jota hän käyttää opinnäytetyössään tai opinnoissaan
 • vastaa henkilösertifioinnin tai pätevyyden hakemisesta valmentavan koulutuksen päättymisen jälkeen
 • vastaa siitä, että henkilösertifioinnin tai pätevyyden saamisen edellytyksenä olevat muut ehdot, kuten peruskoulutus- ja työkokemusvaatimukset sekä mahdolliset muut opintovaatimukset täyttyvät silloin, kun henkilö hakee henkilösertifiointia tai pätevyyttä

10. Materiaalien käyttöoikeudet

Henkilöllä on oikeus tulostaa tai tallentaa Koulutuksen järjestäjän hänelle toimittamaa opetusmateriaalia omaan käyttöönsä.

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus ottaa koulutustilaisuuksista valokuvia ja käyttää ottamiaan valokuvia koulutusta koskevassa viestinnässä. Koulutuksen järjestäjällä on oikeus julkaista tiivistelmä henkilön opinnäytetyöstä ja viitata henkilön Koulutuksessa tuottamaan materiaaliin Koulutusta koskevassa viestinnässä, ellei henkilö ilmoita materiaalia Koulutuksen järjestäjälle luovuttaessaan, että materiaali on salassa pidettävää.

11. Yhteyshenkilöt

Koulutuksen järjestäjän yhteyshenkilö on Meri Hietala 040 534 1960.
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@rateko.fi.