Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto RET

Alalla tunnettu ja arvostettu Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto RET muodostuu valmistavasta koulutuksesta ja tutkinnon suorittamisesta. Opiskelet valmistavassa koulutuksessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan omaa osaamista lisääviä aiheita. Osaaminen osoitetaan näyttötehtävillä ja tutkinnon suorittamisen lopussa työmaanäytöllä.

Kohderyhmä

Voit hakea koulutukseen, jos työskentelet rakennusalan työnjohto‐ tai projektihallintatehtävissä ja sinulla on

 • teknikon, insinöörin tai diplomi‐insinöörin tutkinto tai olet muuten hankkinut niihin rinnastettavan osaamisen
 • noin viiden vuoden kokemus työnjohto‐ tai projektihallintatehtävistä
 • mahdollisuus soveltaa tutkinnossa vaadittavia näyttötehtäviä käynnissä olevissa kohteissa
 • esimies mukana arvioimassa tutkinnon suorittamista ja siihen liittyviä näyttötehtäviä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen aikana opiskelet monipuolisesti työnjohto- ja projektitehtävissä tarvittavia aiheita:

 • Esimiestaidot
  • esimiestaitojen päivittäminen ja syventäminen  vastaamaan alaisten ja sidosryhmien odotuksia  sekä työmaan aika‐, laatu‐ ja kustannustavoitteita
  •  johtamis‐, yhteistyö‐ ja vuorovaikutustaitojen  kehittäminen
  • henkilökohtainen 360°‐arviointi koulutuksen  alussa ja lopussa
  • työmaatoteutuksen asiakkuuksien hallinta
 • Työmaan laadunvarmistus
  • käytännön toimintatavat ja työkalut projektin  laadunhallintaan ja projektisuunnitteluun
  • työmaan ja tehtäväkohtaisten laatusuunnitelmien  laatimisen ja toimeenpanon perusteet
 • Työmaan ajallinen suunnittelu ja ohjaus
  • työkohteeseen sopivan aikataulumuodon valinta,  toimeenpanon ja toteutumisen valvonta
  • työmaan ohjaukseen soveltuvan aikataulun laatiminen
  • rakennus‐ ja taloteknisten töiden yhteensovittaminen
 • Työmaatehtävien tehtäväsuunnittelu ja ohjaus
  • tehtävä‐ ja viikkosuunnittelun perusteet ja käyttö
  • tehtäväsuunnittelu apuna tuotannonsuunnittelussa  ja ‐ohjauksessa
 • Työmaatoteutuksen hankintamenettelyt ja logistiikka
  • yksiselitteisten materiaalitoimitus‐ ja  aliurakkasopimusten laatiminen
  • työmaan ohjauksen kannalta oleellisten asioiden  huomioon ottaminen sopimuksissa
  • aliurakan ajallinen ohjaus
  • hankintojen suunnittelu, hallinta ja hankintaprosessi
  • hankintojen strateginen suunnittelu yritystasolla
  • hankintatoimen kehittäminen
  • logistiset toimintamallit sekä projektin  logistiikkasuunnitelma ja tavoitearvio
  • työmaan sisäinen logistiikka
 • Työmaan taloudellinen suunnittelu ja ohjaus
  • työmaan toteutusaikaisten kustannusten hallinta
  • muutos‐ ja lisätyökustannusten hallinta
  • tavoitearvio ja työmaan loppukustannusten ennustaminen
 • Työmaan työturvallisuus ja ympäristönsuojelu
  • rakennustyömaan johdon keskeiset turvallisuustehtävät
  • rakennushankkeen riskien arviointi ja käyttö turvallisuussuunnittelussa
 • Sopimustekniikka
  • YSE 98
  • rakennusurakkan velvollisuudet, vastuut ja oikeudet
  • rakennustyömaan yhteistyö, häiriötilanteet ja niiden ratkaiseminen
  • reklamaatiot
  • työmaakokoukset ja katselmukset
  • lisä‐ ja muutostyöt, RYHT‐ehdot
  • rakennusalan TES
  • työsuhteeseen liittyvät säännökset, lomauttaminen  ja työsuhteen päättäminen
  • tilaajan UTS‐vastuut, ulkomainen työvoima ja  työaikamääräykset
  • aikapalkkajärjestelmä, vuosiloma
 • Neuvottelutaidot
  • kokoukseen ja neuvotteluun valmistautuminen
  • neuvotteluissa ja kokouksissa toiminen
  • tiedottaminen ja päätösten toimeenpano

Tutkintoon valmistava koulutus kestää noin vuoden. Valmistavaan koulutukseen sisältyy noin 18 lähiopetuspäivää ja tenttejä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto suoritetaan tekemällä näyttötehtäviä henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Oma osaaminen näytetään tutkinnon suorittamisen lopussa työmaanäytöllä.

Tutkinto antaa mahdollisuuden hakea vastaavan työnjohtajan, työmaainsinöörin, projektipäällikön tai työpäällikön FISE-pätevyyttä muiden pätevyysvaatimusten täyttyessä.

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä: 10.6.2020

Paikka: Tampere

Hinta: 6650 €

Ilmoittaudu viimeistään: 5.6.2020

Lisätiedot:

Koulutus päättyy syksyllä 2021.

Koulutus laskutetaan kahdessa erässä. RATEKOn koulutukset ovat arvonlisäverottomia.

Peruutusehdot:

Mikäli osallistuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50 % hinnasta. Mikäli osallistuja jää tulematta tilaisuuteen siitä ilmoittamatta, veloitamme koko osallistumismaksun.

Ilmoittaudu koulutukseen
Lisätietoja
Janne Mäenpää

projektipäällikkö
050 342 7832
janne.maenpaa@rateko.fi