Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto, rakennustyömaan työnjohdon osaamisala | Korjaustyön johtaminen

Korjausrakentamisen johtaminen -koulutuksen tavoitteena on kehittää ja lisätä osallistujan ammatillista osaamista korjausrakentamisen tuotanto- ja työmaatekniikasta, projektinhallinnasta- ja johtamisesta, aikataulusuunnittelusta, hanketaloudesta ja sopimustekniikasta. Koulutus valmentaa rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkintoon. Osaamisalana on rakennustyömaan työnjohto. Koulutus antaa osaamista toimia kosteusvaurion korjaustyömaan työnjohtajana omalla vastuualueellaan, suunnitella ja toteuttaa vastuualueensa työmaatoteutuksen. Opiskelet tutkintoon valmistavassa koulutuksessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Osaaminen osoitetaan näyttötehtävillä ja tutkinnon suorittamisen lopussa työmaanäytöllä. Koulutus alkaa syksyllä 2025.

Kohderyhmä

Rakennustuotantoa ja -työmaita johtavat ja ohjaavat henkilöt

Koulutuksen sisältö

 • Johtamis-, esihenkilö ja neuvottelutaidot
  • Tavoite: Opiskelija tiedostaa henkilökohtaiset esimiestaitojen kehittämistarpeet ja osaa tarvittaessa muuntaa johtamistaan tilanteen mukaan sekä osaa toimia yhteistyössä erilaisissa neuvottelutilanteissa.
 • Juridiikka
  • Tavoite: Opiskelija saa käsityksen lainsäädännöstä ja sopimusehdoista sekä niiden soveltamisesta käytäntöön.
 • Korjaustyömaan ajallinen suunnittelu ja ohjaus
  • Tavoite: Opiskelija osa laatia oman vastuualueensa aikataulun sekä ohjata ja valvoa sen toteutumista sekä huolehtii siitä että tehdyt sopimukset vastaavat aikataulun vaatimuksia
 • Vastuullisuus, kestävä kehitys ja ympäristöasiat
  • Tavoite: Opiskelija osaa suunnitella ja toimeenpanna oman vastuualueensa ympäristönsuojelun edellyttämät toimenpiteet osana kokonaista rakennushanketta ottamalla huomioon lainsäädännön ja viranomaismääräykset sekä mittaa, raportoi ja dokumentoi ympäristösuunnitelman toteutumista vastuualueellaan.
 • Tehtäväsuunnittelu ja talouden hallinta
  • Tavoite: Opiskelija tuntee oman vastuualueensa tehtävien talouteen vaikuttavat sopimustekniset seikat ja reunaehdot.
 • Riskien arviointi ja työturvallisuus
  • Tavoite: Opiskelija osaa laatia korjausrakennustyömaan turvallisuussuunnitelman ja ottaa turvallisuussuunnitelman laatimisessa huomioon yksittäisten työvaiheiden turvallisen toteuttamisen vaatimukset, lainsäädännön ja viranomaismääräykset.
 • Korjaustyömaan laadunvarmistus, laatusuunnitelma
  • Tavoite: Opiskelija oppii laatimaan työmaalle toimivan laatusuunnitelman, jossa on huomioitu työmaan ympäristösuunnitelma, riskikartoitus, lainsäädäntö, viranomaismääräykset ja eri osapuolten vaatimukset, sekä niiden vaikutukset omassa toiminnassa. Opiskelija oppii toimeenpanemaan, raportoimaan ja dokumentoimaan eri työvaiheiden laadunvarmistuksen tulokset.
 • Kuntotutkimusmentelmät
  • Tavoite: Opiskelija osaa tunnistaa eri aikakausien rakenneratkaisut ja arvioida vaihtoehtoiset korjaustavat, arvioida rakennustyömaan aikaisten kuntotutkimuksien tarpeen, tilata tarkoituksenmukaiset tutkimukset ja hyödyntää tuloksia työmaatoteutuksessa. Tuntee kuntoarvion ja kuntotutkimuksen laadintaperiaatteet ja -menetelmät
 • Rakenteiden tuennan ja jäykistämisen hallinta
  • Tavoite: Opiskelija ymmärtää rakenteiden lujuuden ja vakauden keskeiset periaatteet rakennustyömaan kannalta. Opiskelija ymmärtää kuormaa siirtävien rakenneosien toiminta- ja jäykistämisperiaatteet. Opiskelija ymmärtää kantavista rakenteista muodostuvan kuormia siirtävän kokonaisuuden.
 • Rakennusfysiikka, olosuhteiden hallinta
  • Tavoite: Opiskelija tuntee materiaalien ja rakenteiden keskeiset rakennusfysikaaliset ominaisuudet, normaalit kosteuspitoisuudet ja rakennusfysikaalisen toiminnan ja osaa soveltaa niitä työmaatoteutuksessa.
 • Talotekniset järjestelmät
  • Tavoite: Opiskelija osaa yhteensovittaa vastuualueensa talotekniset työt rakennusteknisiin töihin sekä ymmärtää ja huomioi puhtausluokkien merkityksen työn toteutuksessa. Opiskelija osaa suunnitella ja organisoida luovutus- ja käyttöönottovaiheen tehtäviä ja organisoida yhteistoimintaa eri osapuolten kesken.

Tutkintoon valmistava koulutus kestää noin vuoden. Koulutuksen aloitus on 2.10.2024.  Valmistavaan koulutukseen sisältyy noin 16 opetuspäivää ja tenttejä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto, rakennustyömaan työnjohdon osaamisala suoritetaan tekemällä näyttötehtäviä henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Oma osaaminen näytetään tutkinnon suorittamisen lopussa työmaanäytöllä.

Koulutuksen lisätiedot

Päivämäärä: 2.10.2025

Paikka: Vantaa

Hinta: 5900 e

Ilmoittaudu viimeistään: 17.9.2025

Lisätiedot:

RATEKOn koulutuksiin ei lisätä arvonlisäveroa. Koulutusmaksu laskutetaan kahdessa erässä.

Peruutusehdot:

Mikäli osallistuminen peruutetaan vahvistusviestin jälkeen, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50 % hinnasta. Mikäli osallistuja jää tulematta tilaisuuteen siitä ilmoittamatta, veloitamme koko osallistumismaksun.

Lisätietoja
Katariina Heikkinen

koulutusasiantuntija
050 325 0034
katariina.heikkinen@rateko.fi