Tule vaikuttamaan taksonomian jalkauttamiseen

EU-taksonomian jalkauttamiseen tähtäävä hanke käynnistyi vuosi sitten ja se on tavoittanut tähän mennessä jo lähes 500 rakennus- ja rahoitusalan asiantuntijaa. Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn järjestämissä taksonomiatyöpajoissa ja tilaisuuksissa on mm. keskusteltu taksonomian soveltamisesta ja visioitu tulevaisuutta, jossa EU-taksonomia on jalkautunut vahvasti rakennusalan käytäntöihin.

Yhteinen ymmärrys ja pelisäännöt

Taksonomian jalkautumisen näkökulmasta on tärkeää, että taksonomian soveltamislinjauksia pystytään kehittämään sellaisiksi, että ne ottavat paremmin huomioon suomalaiset olosuhteet. Samalla koko rakentamisen arvoketju tilaajista pk-yrityksiin saakka on saatava sitoutumaan taksonomian tavoitteisiin.  

Jotta nämä tavoitteet onnistuvat, rakennus- ja rahoitusalan kannattaa taksonomian osalta tavoitella yhteistä ymmärrystä ja yhteisiä pelisääntöjä, vertailtavuutta ja käytännönläheisyyttä. Koulutus ja viestintä on nähty tärkeinä, mutta niiden lisäksi kaikkien alan toimijoiden on kannettava kortensa vastuullisuuskekoon ja sitouduttava taksonomianmukaisuuden tavoittelemiseen omassa toiminnassaan: 

  • Tarvitsemme vahvaa vaikuttamista, viestintää, yhteistyötä ja vuoropuhelua, sekä koulutusta ja työpajoja.  
  • Avainasemassa ovat rakennushankkeiden tilaajat ja rahoittajat, jotka määrittelevät hankkeille tavoitteet ja reunaehdot. 
  • Rakennusyrityksissä on johtotasolta alkaen sitouduttava taksonomian jalkauttamiseen, nimettävä vastuuhenkilöt ja aktivoitava liiketoiminnot taksonomianmukaisuuden tavoittelemiseen.  
  • Jokaisessa rakennushankkeessa koko arvoketju on sitoutettava taksonomianmukaisuutta koskeviin vaatimuksiin 

Vuoden 2024 työpajoissa kaivaudutaan konkretiaan 

Kun edellisen vuoden työpajoissa visioitiin päämäärä, niin tämän vuoden työpajoissa taksonomian jalkauttamisen painopistettä viedään konkreettisempaan suuntaan. Maaliskuussa 2024 käynnistyvissä työpajoissa käydään läpi kaikki taksonomian kuusi ympäristötavoitetta ja tarkastellaan taksonomian soveltamista rakennushankkeiden tasolla. Mukana on esimerkkejä sekä infra- että talonrakennuspuolen hankkeista.  

Ympäristötavoitekohtaisten työpajojen lisäksi tämän vuoden aikana tullaan järjestämään webinaareja, päivitetään Kriteerit-työkalun tietosisältöä, täydennetään rateko.fi/EU-taksonomia-sivun tietovarantoa, julkaistaan rakennusten ilmastoriskien ja sopeutumisratkaisujen arviointia tukeva opas, taksonomian jalkauttamisen tiekartta ja taksonomiaraportoinnin yleisohjeet.

Taksonomian jalkautus -hankkeessa tapahtuu 

Taksonomian jalkautushanke saa rahoitusta ympäristöministeriön Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF). Hankkeen muita rahoittajia ovat Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO ja Talonrakennusteollisuus ry. Hankkeesta lisää>>