Tietosuojaseloste RATEKO

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

1. Rekisterin nimi

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn opiskelijatietojarekisteri

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO (jäljempänä RATEKO)

Yhteyshenkilö:
Heidi Husari, rehtori
heidi.husari@rateko.fi
040 831 2829,  09 129 9249

Eteläranta 10, 00130 Helsinki

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietoja käsitellään ja käytetään koulutusten hallinnointiin ja tilastointiin sekä RATEKOn asiakasviestintään ja markkinointiin. Tietoja kerätään, käsitellään ja säilytetään koulutuskeskuksen perustoimintojen toteuttamiseksi ja opiskelijan ja koulutuskeskuksen välisen koulutusta koskevan sopimussuhteen toteuttamiseksi. Opiskelijoilta kerätään vain toiminnan kannalta tarpeellisia tietoja.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoa kerätään tietosuojaselosteen mukaiseen tarkoitukseen opiskelijoilta itseltään koulutukseen ilmoittautumisen ja/tai hakeutumisen yhteydessä.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Opiskelijan yksilöintitiedot

 • nimi
 • tehtävänimike
 • sukupuoli
 • henkilötunnus
 • kansalaisuus
 • kieli
 • osoitetiedot, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.

Opiskelijan työpaikka ja siihen liittyen

 • osoitetiedot, puhelinnumerot ja Internet-osoite
 • toimiala
 • Y‐tunnus
 • mahdolliset verkkolaskun tiedot.

Opiskelijan koulutuksiin osallistumistiedot ja tutkinnon suoritustiedot, kuten

 • ilmoittautumiset ja hakemukset
 • AHOT, HOPS, HENSU, TOPS
 • tiedot opiskelun tilanteesta
 • opintosuoritukset
 • arviointitiedot
 • valmistustieto
 • laskutukseen liittyvät tiedot
 • markkinointikiellot
 • mentorin (työpaikkaohjaaja) nimi, osoite, työpaikka ja sen osoite.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa viranomaisille ja muille oppilaitosta velvoittaville tahoille. Koulutuksissa opiskelevien henkilötiedot viedään KOSKI-palveluun Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. RATEKO ei myy tai luovuta opiskelijatietojaan ulkopuolisille.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytys ja suojaus

Rekisterin henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti, pääsääntöisesti vuosittain. Tarpeettomat tiedot poistetaan ja virheelliset tiedot korjataan. Opiskeluun liittyviä tietoja säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti eri mittaisia aikoja. Esimerkiksi opetuksen järjestämisen kannalta merkitykselliset henkilötiedot säilytetään opiskeluajan päätyttyä kaksi vuotta ja arviointiin liittyvät tiedot säilytetään opiskeluajan päätyttyä 20 vuotta. Valmistuneen opiskelijan todistustiedot säilytetään pysyvästi. Oppilaitoksen työntekijät saavat käyttää henkilörekisterissä olevia tietoja vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät (HTL 7 §, 9 §).
Opiskelijarekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat tietoteknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa/suojatuissa tiloissa.
Manuaalisesti käsiteltäviin rekisteröityjen tietoja sisältäviin asiakirjoihin pääsy on estetty asiattomilta.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista rekisterinpitäjän määrittelemältä yhteyshenkilöltä.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen korjaamista, täydentämistä, poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyn tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjän määrittelemään yhteyshenkilöön em. asioissa.

11. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

12. Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä rekisteriselosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.