Kestävä vähähiilinen rakentaminen

Talonrakennusteollisuus ry, Rakennustuoteteollisuus RTT ry ja INFRA ry järjestävät Kestävä vähähiilinen rakentaminen -koulutussarjan jäsenyrityksille ja yhteistyökumppaneille yhdessä Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn kanssa. Tilaisuudet tallennetaan ja tallenteet ovat nähtävissä jälkikäteen. Webinaarit ovat maksuttomia.

Ilmoittautuminen tilaisuuksiin

Käsitteistö haltuun 17.2.2022 klo 14.00-16.00

Webinaarissa käsitellään vähähiilisyyden sääntelyssä, ohjeistuksessa ja arvioinnissa esiintyviä termejä ja käsitteitä. Lisäksi webinaarissa avataan esimerkkien avulla vähähiilisyyden (hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen) arvioinnin menetelmää ja siihen liittyvää käsitteistöä.

Luennoitsijat: Jani Kemppainen, Talonrakennusteollisuus | Pekka Vuorinen, Rakennustuoteteollisuus

Normitus- ja lainsäädäntö sekä vapaaehtoistoimenpiteet 16.3.2022 klo 9.00-11.00

Webinaarissa käsitellään vähähiiliseen rakentamiseen liittyvää lainsäädäntöä.

 • EU-tason ohjaavat asetukset ja direktiivit sekä niiden ennakoitu kehittyminen. Tuoreimpana jo voimassa olevana sääntelyn osana käsitellään EU-taksonomiaa
 • Kansallisesta lainsäädännöstä ehdotetun KRL:n vähähiilisyyteen liittyvät kohdat sekä rakennusten energiatehokkuusmääräysten vähähiilisyyttä ohjaavat kohdat
 • Vähähiilisten julkisten hankintojen ennakoitu ohjaus
 • Rakentamisen vähähiilisyyden vapaaehtoisluokitukset

Luennoitsijat: Pekka Vuorinen, Rakennustuoteteollisuus  | Ari Ilomäki, Ympäristöministeriö | Jani Kemppainen, Talonrakennusteollisuus

Millaisia vaikutuksia kestävällä vähähiilisellä rakentamisella on talonrakentamisen, infran ja rakennustuoteteollisuuden toimialalle? 

Infra 29.3.2022 klo 9.00-11.00
Webinaarissa käydään kestävän rakentamisen kehityksen vaikutuksia infrarakentamisen eri toimijoiden näkökulmasta. Tavoitteena on avata julkisia hankkeita koskevia toimenpiteitä lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä sekä työkoneiden kehitystä päästöjen näkökulmasta.

 • Päästölaskennan kehitystyö ja vähähiilinen rakentaminen Väylävirastossa
  Karoliina Saarniaho, Väylävirasto
 • Kestävän infran määritelmä ja Helsingin kaupungin toimet vähähiilisen infrarakentamisen edistämiseksi
  Heidi Huvila, Helsingin kaupunki
 • Työkoneiden kehitys kohti päästöttömyyttä
  Juha Ala-Hiiro, Teknisen kaupan liitto

Talonrakennus 28.3. klo 14.00-16.00
Webinaarissa käydään esimerkkien avulla läpi meneillään olevan vähähiilisen kestävän rakentamisen kehityksen vaikutuksia rakentamisen eri osa-alueille. Lisäksi tarkastellaan erikseen EU-taksonomian vaikutuksia yritystoiminnalle ja sen rahoitukseen.

 • Rakennusten vähähiilisyyteen liittyvät keskeiset tekijät ja toimenpiteiden vaikutus; eri selvitysten tuloksia
  Jani Kemppainen, Talonrakennusteollisuus ja Pekka Vuorinen, Rakennustuoteteollisuus
 • Kokemuksia taksonomiakriteerien pilotoinnista
  Mia Ranta-aho, YIT ja Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund
 • Taksonomia ja vähähiilisyys; vaikutukset kuntasektorin rakennushankkeiden rahoitukseen
  Rami Erkkilä, Kuntarahoitus Oyj
 • Taksonomia ja vähähiilisyys; vaikutukset kiinteistösijoittamiseen
  Pirkko Airaksinen, Sponda Oyj
 • Taksonomia ja vähähiilisyys korjausrakentamisessa; vaikutukset toteutukseen ja käyttövaiheeseen
  Antti Ruuska, Ylva

Rakennustuoteteollisuus 29.3.2022 klo 14.00-16.00
Webinaarissa käydään läpi vähähiilisyyden EU-tason ja kansallisen tason sääntelyn vaikutuksia rakennustuotteiden hiilijalanjäljen pienentämiseen. Esimerkein kerrotaan eri keskeisten tuoteryhmien (etenkin betoni, teräs, tiili, puu, lämmöneristeet) hiilijalanjäljen merkittävyydestä tavoiteltaessa rakennusten hiilijalanjäljen pienentämistä.
Luennoitsijat: Pekka Vuorinen, RTT | Tuoteteollisuuden toimialakohtaiset asiantuntijat

Alueelliset keskustelutilaisuudet jäsenyrityksille

Talonrakentaminen
Talorakennusteollisuus ry:n piiriyhdistykset järjestävät tarvittaessa jäsenyrityksille paikallisen keskustelutilaisuuden. Keskustelutilaisuuden tarkoituksena on nostaa epäselviksi ja tulkinnan varaiseksi jääneitä asioita esille, vapaamuotoisen keskustelun avulla. Keskustelun pohjalta on mahdollisuus tehdä kysymyksiä, joihin vastaukset kootaan samalle sivustoille kuin webinaarin kysymykset. Keskustelutilaisuuksiin tarpeellisuus ja ajankohdat määritellään erikseen webinaarien jälkeen. Tilaisuuksiin lähetetään erilliset kutsut piiriyhdistysten toimesta.

Infra
INFRA ry:n piiriyhdistys järjestää tarvittaessa jäsenyrityksille paikallisen keskustelutilaisuuden. Keskustelutilaisuuden tarkoituksena on nostaa vapaamuotoisemman keskustelun kautta epäselviksi jääneitä ja tarkennettavia asioita. Keskustelun pohjalta on mahdollisuus tehdä kysymyksiä, joihin vastaukset kootaan samalle sivustoille kuin webinaarin kysymykset. Keskustelutilaisuuksiin tarpeellisuus ja ajankohdat määritellään erikseen webinaarien jälkeen. Tilaisuuksiin lähetetään erilliset kutsut piiriyhdistysten toimesta.

Sparraus

Yrityksille mahdollistetaan omaan toimintaan liittyvien kysymysten luottamuksellinen käsittely. Sparrauksen tavoitteena on antaa alustavia suuntaviivoja siitä, millaisilla toimenpiteillä yritykset pääsevät omaa tilannettaan ratkomaan. Aluetoimijat keräävät yrityksiltä kysymykset, jonka jälkeen niihin etsitään oikeat henkilöt/tahot vastaamaan. Sparraus on käytettävissä 18.4. – 20.5.2022 välisenä aikana.