Hankearkisto

Rakentaminen ja kiertotalous RAKI

RAKI-hanke tuotti verkkokoulutuksen, joka konkretisoi vähähiilisen rakentamisen ja kiertotalouden mahdollisuudet ja vaatimukset rakentamisessa. Koulutuksen kohderyhmänä ovat ammatilliset oppilaitokset ja rakennusalan työlliset. Koulutus kokoaa rakentamisen hiilineutraalin kiertotalouden edistämistä koskevat perustiedot yhteen ja havainnollistaa eri tavoitteiden ja toimien vaikuttavuutta ja niiden välisiä riippuvuussuhteita. RAKI-hankkeen rahoittaa Sitra. Koulutus on julkaistu 8.8.2022.  Lisätiedot Rakentaminen ja kiertotalous -verkkokoulutuksesta: www.rakikoulutus.fi ja RATEKOn verkkokaupasta.

Oikeus osata

Oikeus osata -ohjelman tavoitteena oli varmistaa ammatillisen koulutuksen laatu ja tukea sen jatkuvaa parantamista ammatillisen koulutuksen laatustrategian vaikuttavuustavoitteiden ja linjausten mukaisesti.

RATEKO oli mukana Oikeus osata -kokonaisuuden kolmessa osahankkeessa, joiden painopisteet olivat ohjauksessa, opiskelijan vaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä ja johtamisosaamisen kehittämisessä:

  • Ohjaus tavoittaa! Kehitetään opinto-ohjausta ja parannetaan ohjauksen laatua.
  • #vaikutammeyhdessä Lisätään opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja kehitetään opiskelijakuntatoimintaa, sekä vahvistetaan yhteisöllistä toimintakulttuuria.
  • OSUU! Tuetaan koulutuksen järjestäjien muutosjohtamista ja kehitetään pedagogista ja palvelujen johtamista.

Lisätietoja
Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma (OKM)
Osataan yhdessä -hankkeet (OPH)

Kosteudenhallinta

Rakennusalan kosteudenhallintaosaamisen parantamisen hankkeen tavoitteena oli lisätä rakennusalan työmaahenkilöstön kosteudenhallintaosaamista ja vahvistaa laadukasta rakentamista tuottamalla selkeä ja käytännönläheinen koulutus aiheesta. Hanke oli osa Laatupolku-hanketta, jossa kehitetään osaamista ja työkaluja rakentamisen laatuongelmien poistamiseksi ja laadun parantamiseksi.

Kosteudenhallintahankkeessa oli mukana 14 rakennusliikettä, jotka osallistuivat hankkeeseen tuomalla asiantuntemuksensa ja kokemuksensa, sekä hyvät käytänteensä ja materiaalinsa sisältötyöryhmän käyttöön. Näin hankkeessa tuotettavasta e-oppimisratkaisusta saatiin kattava ja monipuolinen kokonaisuus.

Kosteudenhallinnan koulutuksen tuotannosta vastasi Rakennusteollisuus RT ry, Suomen Rakennusmedia Oy ja Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO. Koulutusta pilotoitiin ja testattiin syksyllä 2019, ja oppimiskokonaisuus valmistui keväällä 2020.

Rakennusalan turvallisuusloikka RaTuLo

Rakennusalan turvallisuusloikka RaTuLo -hankekokonaisuus muodostui kolmesta osahankkeesta: turvallisuusjohtamisen tutkimuksesta, mobiiliturva-sovelluksen testaamisesta ja turvallisuusoppaasta.

RaTuLo-tutkimushanke

Rakennushankkeen turvallisuusloikka RaTuLo – perusvaatimukset tapaturmien estämiseksi -tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää turvallisuusjohtamista ja alentaa tapaturmataajuutta tilanteissa, joissa työntekijät ovat suorittaneet rakennusalan ePerehdytyksen ennen työmaalle tuloa.

Hanke tuottaa helposti hyödynnettävää tietoa työtapaturmista ja niiden estämisestä. Tutkimushanke antaa työvälineitä turvallisuusjohtamiseen, riskien tunnistamiseen ja onnettomuuksien estämiseen sekä uusia perehdytyskäytäntöjä parantamaan työntekijöiden turvallisuutta rakennusalalla.

RaTuLo-tutkimushankkeen loppuraportti

RaTuLo-mobiiliturva

RaTuLo-hankkeen mobiilikokeilussa rakennustyömaan turvallisuustietoa kerätään, hallitaan ja jaetaan puhelinsovelluksen avulla. Mobiiliturva-sovelluksen avulla testataan, miten onnettomuuksia ehkäisevät toimenpiteet ja keinot saadaan nopeasti työntekijöiden tietoon, ja sitä kautta onnettomuudet vähenemään työmaalla. Mobiiliturva tarjoaa tehokkaan kanavan muutoksista tiedottamiseen, osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon, sekä reaaliaikaisen turvallisuustiedon välittämiseen työmaalla.

Tutustu jo päättyneeseen Mobiiliturvaan myös Kokeilunpaikka-sivustolla.

RaTuLo-opas

Olet suuressa vaarassa! Käytännön keinot tapaturmien estämiseksi rakennustyömaalla -opas toimii turvallisuusjohtamisen työkaluna.

Oppaaseen on koottu kokemuksia ja hyviä käytänteitä työtapaturmien estämiseksi. Lataa RaTuLo-opas

 

KOPPI – Koulutukseen parempia palvelukokemuksia ja innovaatioita

KOPPI-hankkeessa kehitettiin 2018 – 2019 oppilaitoksen henkilökunnan osaamista ja valittuja ydinprosesseja palvelumuotoilun keinoin.

Hankkeen keskeinen tavoite oli oppia palvelumuotoilua, tehdä oivalluksia sen käytöstä ja kehittää omaa toimintaa ja ydinprosessien sujuvuutta palvelumuotoilua hyödyntäen. Sujuvuus on oppilaan polun selkeyttämistä ja näkyväksi tekemistä hakeutumisen, henkilökohtaistamisen ja yksilöllisten oppimispolkujen osalta, asiakaspalvelukäytäntöjen uudistamista ja hallinnollisten toimintojen kehittämistä, sekä sujuvampien ja tehokkaampien työtapojen käyttöönottoa.

Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen -hankekokonaisuuden hanke edisti ammatillisten oppilaitosten toimintakulttuuriin ja osaamisperusteisuuteen liittyvien hyvien toimintatapojen kehittämistä avoimesti ja yhdessä.

Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa ydinprosesseja ja osaamista kehittivät RATEKOn kanssa AEL, Business College Helsinki, Kiinko – Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Suomen ympäristöopisto SYKLI, TTS Työtehoseura ja Perho Liiketalousopisto, joka koordinoi KOPPI-hanketta.